Tuesday, August 3, 2010

BREAKING NEWS

In a shocking turn of events, Brett Favre has announced that he will not be returning to the Minnesota Vikings next season. I never saw that comi - ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ